Απόφαση – Πρόσκληση Μητρώου Προμηθευτών για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Αρχεία απόφασης – πρόσκλησης:

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Κατηγορίες Ενεργειών ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Αίτηση Εγγραφης προμηθευτών παρόχων ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ