ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ RIS3

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν τη σχετική ιστοσελίδα της πρόσκλησης για ενδεχόμενες τροποποίησεις των προκηρύξεων.

Στα πλαίσια της διενέργειας των τρεχόντων προκηρύξεων ερευνητικών έργων για τους τομείς της RIS3 “ΤΠΕ”, “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ” και “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”, διευκρινίζεται ότι:

  1. Η κατηγορία δαπάνης “9. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ” αφορά την αγορά δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ΟΧΙ δαπάνες έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  2. Οι Κατηγορίες Δικαιούχων είναι: Επιχειρήσεις, Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εφόσον επιλέγετε από τη συντονίστρια επιχείρηση (Δικαιούχος φορέας) το σχήμα της δημιουργίας ερευνητικής κοινοπραξίας και με τη συμμετοχή άλλων επιχειρήσεων ή και Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης Γνωσεων.
  3. Οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατηγορία δαπάνης «Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες», όπως περιγράφεται στη σχετική αναλυτική πρόσκληση. Η δαπάνη αυτή συνυπολογίζεται στην κατηγορία δαπάνης Νο6 “Συμπληρωματικές Δαπάνες” του αντίστοιχου πίνακα της ενότητας “7.5 Διάρθρωση Προϋπολογισμού” της αναλυτικής πρόσκλησης