Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5031789 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5031789 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ