Ένταξη της Πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041752 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041752 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ