Ένταξη της Πράξης «Πολιτιστική διαδρομή γύρω από την περιοχή λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού με χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών» με Κωδικό ΟΠΣ 5041932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Πολιτιστική διαδρομή γύρω από την περιοχή λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού με χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών» με Κωδικό ΟΠΣ 5041932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ