Ένταξη της Πράξης ««Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου»» με Κωδικό ΟΠΣ 5044949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης ««Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου»» με Κωδικό ΟΠΣ 5044949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ