Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ