Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ