Επιτροπές Παρακολούθησης

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

ΦΕΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1η  Επιτροπή Παρακολούθησης

Τροποποίηση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2η Επιτροπή Παρακολούθησης

3η Επιτροπή Παρακολούθησης

Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας