Κωδικός Πράξης 5000458: Ανάπλαση περιοχής ΑΣΟ Λεχαινών και Αναβίωση Πολιτιστικών Διαδρομών