Κωδικός Πράξης 5000464: Ανάπλαση του κέντρου του Θέρμου, αισθητική αναβάθμιση ενοποίησης και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης