Κωδικός Πράξης 5000481: Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών