Κωδικός Πράξης 5000558: Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου