Κωδικός Πράξης 5000883: Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μενιδίου