Κωδικός Πράξης 5002956: Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων περιφερειακής ενότητας Ηλείας

 

Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την απόθεση των σύμμεικτων αστικών στερεών απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) του χώρου για την επεξεργασία και διαχείριση των παραγόμενων στραγγισμάτων και της προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού.