Κωδικός Πράξης 5000420: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας – Δ. Πατρέων