Πίνακας Ανακοινώσεων

ΝΕΟ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 22ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ¨Έξυπνες Λύσεις Παντού”

Στα πλαίσια του 22ου ετήσιου Forum Ανάπτυξης θα γίνει παρουσίαση της δράσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», «Ενίσχυση των Πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στην Δυτική Ελλάδα» από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.
Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα : https://bit.ly/338DB8i

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα σήμερα 06 Νοεμβρίου 2019,  στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  τεχνική συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας   και των επιτελικών δομών των υπουργείων.

Η ατζέντα της τεχνικής συνάντησης αφορούσε την πορεία υλοποίησης συνολικά του Επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και ειδικότερα  θέματα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης αποβλήτων και του κανόνα Ν+3.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  προτίθεται να προβεί σε απόσπαση  υπαλλήλων που προέρχονται από την ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014, για την πλήρωση συνολικά δύο (2) θέσεων από στελέχη κατηγορίας  ΠΕ  όλων των ειδικοτήτων και δύο (2) θέσεων από στελέχη κατηγορίας ΤΕ όλων των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα συνημμένα υποδείγματα και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dytikiellada@mou.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση N.E.O. Πατρών – Αθηνών 28, 26441 Πάτρα  με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΥΔΕΠ 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό ( CPV: 34430000-0 ) για την Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό πράξης MIS 5037463 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.132/11-10-2018 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ENOTICES_nmicahin-2019-143660-NF02-EL

Διευκρινιστική ερώτηση ποδήλατα Αγρινίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Προσωπικού για τις Πράξεις Ευθύνης ΚΕΘΕΑ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας -Πύργος Ηλείας)

Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο ΚΕΘΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032752 (Αρ. Απόφασης : 4771/3.12.2018, ΑΔΑ : 608Γ7Λ6-625) και την εγκεκριμένη πράξη «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης (έδρα Πύργος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5032911 (Αρ. Απόφασης : 4772/3.12.2018, ΑΔΑ : 6Μ5Γ7Λ6-ΓΑ5), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επαναπροκήρυξη Θέσεων για τις Πράξεις Ευθύνης ΚΕΘΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕΠ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕΠ» με κωδικό MIS 5048427 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 16.1–16.2

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων
στήριξης, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Υπομέτρο 16.1–16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Πίνακας Αποτελεσμάτων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» καλούν σε συναντήσεις εργασίας με θέμα: Πορεία υλοποίησης έργων Δήμων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πύργο στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στο Μεσολόγγι στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 και στη Πάτρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρόγραμμα Τεχνικών Συναντήσεων

ΠΥΡΓΟΣ 23-09-19

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 25-09-19

ΠΑΤΡΑ 26-09-19

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 20/9/2019 στην ιστοσελίδα:

https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/cti/consultation.html

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»”