Πίνακας Ανακοινώσεων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας»

Τροποποίηση της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Ανακοινώνεται η έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας

ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού,

ΒΑΑ ΑΡΓΙΝΙΟΥ

 

Εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης με κωδ. ΟΠΣ 4275

Μετά την ένταξη της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5069382 και τίτλο “Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της με αρ. πρωτ. 2291/16-6-2020 πρόσκλησης με κωδ ΟΠΣ 4275 και τίτλο “Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών υποδομών”

ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκρισης του συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με την στρατηγική OXE Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Απόφαση έγκρισης του συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με την στρατηγική OXE Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού,  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό πρόσκλησης ΠΔΕ0408-1.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΕ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκρισης του συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με την στρατηγική ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Απόφαση έγκρισης του συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με την στρατηγική ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό πρόσκλησης ΠΔΕ0408-1.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ»

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005296 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πατρέων για την πράξη «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5034533

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος διαχείρισης ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης, προϋπολογισμού 137.096,77 € (πλέον ΦΠΑ 24%), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5037514

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ