Πίνακας Ανακοινώσεων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 1.δε.4 «Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 15/9/2019 στην ιστοσελίδα:

https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/clusters/consultation.html

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη λειτουργία και συμμετοχή των επιχειρήσεων ως τμήματα – μέλη σε Αλυσίδες Προστιθέμενης Αξίας σε τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο που αναγνωρίζεται επίσημα.

Η δράση είναι δυναμική, πολυσύνθετη με έντονη Περιφερειακή Διάσταση που περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων, ενισχύσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων για την στήριξη δύο σύγχρονων και συμπληρωματικών αξόνων δράσης:

 • δημιουργία / στήριξη λειτουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών και Δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο ή / και καθετοποιημένων – συμπληρωματικών δραστηριοτήτων υπό την έννοια της Βιομηχανικής Συμβίωσης με τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών ερευνητικών υποδομών και συνεργατικών δράσεων
 • δημιουργία / στήριξη λειτουργίας και την διεθνοποίηση των καθετοποιημένων Αλυσίδων προστιθέμενης αξίας σε τοπικό/περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Στόχο επίσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, μέσω  της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:

 • προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας,
 • αξιοποιούν την καινοτομία για την βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι της Δράσης

Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • Επαγγελματικά ή εμπορικά Επιμελητήρια (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες τους για το υποβληθέν έργο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης
 • να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Η απαίτηση αφορά τόσο κτιριακές υποδομές όσο και ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ)
 • Να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο:

α) πέντε ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκ των οποίων τουλάχιστον μια να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ερευνητικό τμήμα και ότι έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ή έχει κάνει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο πρόσφατο παρελθόν),

β) πέντε ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Σημειώνεται ότι συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέρη,

 • Να λειτουργούν ή λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμοί
 • Να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ορισμός προβληματικών » της παρούσας πρόσκλησης,
 • να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης
 • Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση
 • να συμπεριλάβουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλουν έως μια πρόταση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 • να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
 • η πρόταση που θα υποβάλουν να αφορά επιλέξιμο συνεργατικό σχηματισμό σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και το Παράρτημα Χ
 • να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα συμμετάσχουν στον συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη και οι οποίες κατά 50% κατ΄ ελάχιστον να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα X και ανάλογα του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με την ΣΕΕ.
 • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχυθούν έργα προϋπολογισμού που θα κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 400.000€ έως 1.500.000€.

Ο προβλεπόμενος Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 6.500.000€

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος είναι το άρθρο 27, σύμφωνα με το οποίο ισχύον οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω σχηματισμούς (οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών).
 • Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
 • Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

 

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Ημερομηνίες Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας. Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων»

Προβλεπόμενη Έναρξη υποβολής προτάσεων :   Οκτώβριος 2019

Προβλεπόμενη Λήξη υποβολής προτάσεων :     Δεκέμβριος 2019

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Έως 65% για ενισχύσεις για την δημιουργία ή την αναβάθμιση εξοπλισμού συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού)
 • Έως 50% για Ενισχύσεις Λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

β) με την συμπλήρωση του  επόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με τη συμπλήρωση του  υπολοίπου  30%  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.


ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α Ένταση της ενίσχυσης και διάρθρωση προϋπολογισμού

Κωδ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ (Επενδυτική Δαπάνη)
1.1 Εργασίες, μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων 40% 65%
1.2 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
1.3 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
1.4 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.5 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων
1.6 Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας , Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Επενδυτική Δαπάνη)
2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 100% 65%
2.3 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.5 Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση της ερευνητικής δραστηριότητας
2.6 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
2.7 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Λειτουργική Δαπάνη)
3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Επιστημονικού Προσωπικού 60% 50%
3.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Διοικητικού Προσωπικού 40%
3.3 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Επιστημονικού Προσωπικού 60%
3.4 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Διοικητικού Προσωπικού  40%
3.5 Δαπάνες έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου  60%

 

Κωδ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Επενδυτική Δαπάνη)
4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού 20% 65%
4.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
4.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
4.4 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a service» , «cloud computing», ή άλλο παρεμφερές αυτού
4.5 Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
4.6 Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
5 ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΔΙΚΤΥΩΣΗ (Λειτουργική Δαπάνη)
5.1 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού 25% 50%
5.2 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
5.3 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
5.4 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης
5.5 Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
5.6 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
5.7 Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων
5.8 Κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας
5.9 Λοιπά έξοδα προβολής-προώθησης και δικτύωσης
6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λειτουργική Δαπάνη)
6.1 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 3% 20.000€ 50%
6.2 Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες / μελέτες 10% 30.000€ ? 50%
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Λειτουργική Δαπάνη)
7.1 Ενοίκια Επαγγελματικού χώρου 20% 50%
7.2 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες (κατ’ αποκοπή 30% του 7.1)
7.3 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες (κατ’ αποκοπή 20% του 3)
7.4 Έξοδα μετακινήσεων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου

Πληροφορίες-δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr, www.pde.gov.gr/ependyseis  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr . Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122 & Γούναρη 26222 Πάτρα,  Τηλέφωνο: 2610 622711), E-mail επικοινωνίας: efd@diaxeiristiki.gr

 20190610_2483_ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ CLUSTER

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», (MIS 5045003) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ

Εικονική Περιήγηση στο έργο της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας

Ψηφιακή έκθεση για την Μικρή Περιμετρική της Πάτρας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε και είναι προσβάσιμη στο κοινό η εικονική ψηφιακή έκθεση που αφορά την πορεία υλοποίησης της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας έως και την ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για τρισδιάστατο εκθεσιακό χώρο, στα «δωμάτια» του οποίου αποτυπώνονται όλες οι φάσεις του έργου με χρονολογική σειρά.

Η έκθεση, εκτός από την εξέλιξη των εργασιών, αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες (δωμάτια) που η καθεμία εστιάζει και στις αλλαγές που επήλθαν μαζί με την Μικρή Περιμετρική, όπως η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Άνω Πόλης, η ανάδειξη του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, οι σήραγγες που δημιουργήθηκαν, αλλά και η διαμόρφωση του Κόμβου Κουρτέση.

Ο ψηφιακός χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο εικονικό περιβάλλον, να ακούσει την ιστορία στο χρόνο, να αντλήσει πληροφορίες για το έργο και να ακολουθήσει όποια διαδρομή τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Η δημιουργία της έκθεσης εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δημοσιότητας που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προβολή και ανάδειξη των έργων ΕΣΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή συνεργάζονται στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υιοθετώντας σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τον φορέα.

Για την ψηφιακή έκθεση που αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης της Μικρής Περιμετρικής το οπτικοακουστικό υλικό διάθεσε από το προσωπικό του αρχείο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Λυκούργος Σταματελάτος, η φωνητική περιήγηση γίνεται από τη δημοσιογράφο Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου σε κείμενα του δημοσιογράφου Ισίδωρου Σιδερόπουλου, ενώ το δημιουργικό μέρος ανέλαβε ο δημοσιογράφος Χρήστος Ξάνθης, ο οποίος χρησιμοποίησε την δωρεάν εφαρμογή ARTSTEPS της ελληνικής εταιρίας DATAVERSE – Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής.

Περιηγηθείτε ψηφιακά στην έκθεση στο σύνδεσμο: https://www.artsteps.com/embed/5c418cee8cb84101977ea8fd/1280/720

Δείτε βίντεο με την περιήγηση στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=XxMycuegeWs


 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα”

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με γενικό σκοπό τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ έχει ήδη προχωρήσει στην προδημοσίευση της δράσης ενίσχυσης των «Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης». Πρόκειται για μία δράση η οποία θα υλοποιηθεί με Ενδιαμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ και πιο συγκεκριμένα την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ).

Ο σκοπός της δράσης είναι διττός. Από την μία είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και η προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα προερχόμενα από την κοινοτική νομοθεσία, ενώ από την άλλη είναι η στήριξη και η ανάπτυξη τους στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Με δεδομένο ότι ήδη βρισκόμαστε κατά την διάρκεια της Προδημοσίευσης της Δράσης στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του Οδηγού του Προγράμματος, συγκαλείται συνάντηση εργασίας των ενδιαφερομένων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΕΥΔ του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού N.E.O. Πατρών – Αθηνών 28, Πάτρα στον α΄ όροφο, στην αίθουσα συσκέψεων την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 ώρα 12:30 – 14:30.

Σκοπός της ανωτέρω συνάντησης εργασίας είναι να παρουσιαστεί η προδημοσίευση του προγράμματος αλλά και να πραγματοποιηθεί εποικοδομητική συζήτηση γνωστοποιώντας μας τις απόψεις σας σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω δράσης όπως αυτοί αποτυπώνονται στην προδημοσίευση του προγράμματος προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Οδηγού και πριν την Προκήρυξη της Δράσης.

Την προδημοσίευση της Δράσης (1.δε.6) μπορείτε να την βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Δράσης, τις όποιες παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις υποβάλετε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/greenbusiness/consultation.html

Συμμετοχή σε Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από την αρχή της περιόδου 2014-2020 χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους που συμμετείχαν σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα (πχ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση φοιτητών, επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλπ) ώστε να μετρήσει τα αποτελέσματα, αν δηλαδή η συμμετοχή τους οδήγησε στη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών εκατοντάδες ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική επεξεργασία για το σκοπό της συγκεκριμένης μέτρησης.

Η μέτρηση αυτή πέρα από κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας προς την ΕΕ αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, γι’ αυτό και η συμμετοχή των ωφελουμένων είναι απαραίτητη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Ημερήσια_διάταξη_Πάτρα_20190320

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 10/4/2019 στην ιστοσελίδα:

www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/greenbusiness.html Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 1.δε.6 Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα”