Πίνακας Ανακοινώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 8ης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 8ης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 20-12-2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2016-2019»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2016-2019», (MIS 5001450) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014 -2020»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014 -2020», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης «Επενδύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου»

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ προβαίνει στην 1η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Επενδύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου»

Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Επενδύσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3
ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω
επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-K3

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-1  και τίτλο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Η τροποποίηση αφορά κυρίως την παράταση υποβολή των προτάσεων έως 7/11/2016

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με επιτυχία διεξήχθησαν στις 7/10/2016 στην Πάτρα οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Συνεχίστε την ανάγνωση “2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Δικαιούχων σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας

Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων» στις 14 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην Πάτρα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  2016.10.14 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ άσκηση  2016.10.12 

Ικανότητα δικαιούχων

Ικανότητα δικαιούχων-παράδειγμα για δήμο

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ E-PRO