ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.4. ΤΟΥ ΠΑΑ

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Προτάσεων της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ