Προκήρυξη Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, προϋπολογισμού 235.000 € (πλέον ΦΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με κωδικό MIS 5043150

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ