1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Προκήρυξης με κωδικό  ΠΔΕ0102-1 και τίτλο:

«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” (ΤΗΛ. 2610622711, email efd@diaxeiristiki.gr και pep@diaxeiristiki.gr)

Η τροποποίηση αφορά:

 1. Την παράταση λήξης υποβολής προτάσεων μέχρι την 13/01/2021 και ώρα 15:00
 2. Στο κεφ. 6.1.3 Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες
  • παράγραφος 1.2 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων, αντικατάσταση της φράσης «διάρκεια πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (12) έτη» με τη φράση «διάρκεια πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη
  • παράγραφος 5.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών, αντικατάσταση της φράσης «με ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών παραγωγής» με τη φράση «με ανάπτυξη προϊόντων ή και διεργασιών παραγωγής» και αντικατάσταση της φράσης «Πιστοποίηση προϊόντος» με τη φράση «Πιστοποίηση προϊόντος/διεργασίας/διαδικασίας»
 3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • Τροποποίηση του τύπου υπολογισμού του υποκριτηρίου «Α.6 Υφιστάμενη διεθνής παρουσία επιχείρησης»
  • Στο υποκριτήριο «Β.2 Προβλέψεις βιωσιμότητας επένδυσης» αντικατάσταση της φράσης «Εξετάζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης έως και τρία έτη» με τη φράση «Εξετάζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης έως και πέντε έτη»
 4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
  • Προσθήκη και στους δύο πίνακες επιλέξιμων του ΚΑΔ «35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού»

H δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, η  δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.

Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα  κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

 

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜμΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14  του Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις για αρχική επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης τη διαφοροποίηση της παραγωγής για νέα προϊόντα υφιστάμενης εγκατάστασης που δεν έχουν παραχθεί άλλη φορά στην εγκατάσταση
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν την αγορά

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 06/10/2020
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 13/1/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣυΜεΔΕ V1

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ