3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  3η τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-2 και τίτλο:

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Αντικείμενο τροποποίησης:

Α) την παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι την 04/11/2019
Β) Στην παράγραφο «11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση» αντικατάσταση της φράσης «Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία (1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)» με τη φράση «Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.2 μετά την εκτέλεση αντίστοιχου επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
Γ) την αντικατάσταση της παραγράφου 11.3.2 ως ακολούθως:
«11.3.2 Ενδιάμεσες καταβολές
Δύνανται να διενεργηθούν έως και 2 ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Οι ενδιάμεσες καταβολές καταβάλλονται από τη ΔιΑΠΠΔΕ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήσει η ΔιΑΠΠΔΕ, πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του αντίστοιχου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα ή εβδομήντα τοις εκατό αντίστοιχα επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.»
Δ) Συμπλήρωση του πίνακα «Α’ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του παραρτήματος ΙΧ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με τα εξής δικαιολογητικά:
• Αιτήσεις/ συμμετοχές και διακρίσεις του προϊόντος/ υπηρεσίας της επιχείρησης σε θεσμοθετημένους διαγωνισμούς
• Τεκμηρίωση της συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης, όπως άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που τεκμηριώνει την εμπειρία όπως παλαιές δηλώσεις Ε3, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόμενου για την εμπειρία ή / και τις γνώσεις του και την συνάφεια αυτών με το αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης.
• Κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας/ Δικαιώματα τεχνογνωσίας/ Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία (απόκτηση τίτλων/ πιστοποιητικών προστασίας)/ Άδειες εκμετάλλευσης/ Πιστοποιητικά τελικών προϊόντων & υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα/ Πιστοποιητικά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
• Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 2 ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
• Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης σταθμισμένο με το ποσοστό συμμετοχής τους, που (θα) έχουν σε αυτήν. Εάν θα υπάρξουν λιγότεροι από 3 ο σταθμισμένος μέσος όρος εξάγεται από τους δηλωθέντες. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 2 ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
• Στοιχεία τεκμηρίωσης κάλυψης όλου του εύρους του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου από τους εταίρους/ μετόχους (Τίτλοι σπουδών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 2 ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
Ε) Συμπλήρωση του πίνακα «Β. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του παραρτήματος ΙΧ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με τα εξής δικαιολογητικά:
• Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης
• Τεκμηρίωση της συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των 3 μεγαλυτέρων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης, όπως άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που τεκμηριώνει την εμπειρία όπως παλαιές δηλώσεις Ε3, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόμενου για την εμπειρία ή / και τις γνώσεις του και την συνάφεια αυτών με το αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης.
• Στοιχεία τεκμηρίωσης κάλυψης όλου του εύρους του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου από τους εταίρους/ μετόχους (Τίτλοι σπουδών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα)
• Αιτήσεις/ συμμετοχές και διακρίσεις του προϊόντος/ υπηρεσίας της επιχείρησης σε θεσμοθετημένους διαγωνισμούς
ΣΤ) στην παράγραφο 6.3 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ διαγραφή της πρότασης:
«xii. Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ομάδες:
1. Δημιουργική Βιοτεχνία- Βιομηχανία: Αφορά επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό Design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος είναι η αργυροχρυσοχοΐα το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων / υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ).
2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Αποτελούν επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα αξιοποίησης πρωτίστως πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ομάδος οικονομικών κλάδων αποτελούν η βιομηχανία θεάματος και οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών και πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.
3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών.
Οι στόχοι της δράσης είναι :
• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.
• Η ενίσχυση των υπό σύσταση, αλλά και υφιστάμενων μικρομεαίων Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα.
• Η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.
Η εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 7.800.000€

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 2/4/2019
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 04/11/2019 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε010302

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (να επισυνάπτεται με την πρόταση)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ (σε μορφή excel για χρήση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ