3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  3η τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-3 και τίτλο:

«Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»

Αντικείμενο τροποποίησης:

Α) την παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι την 04/11/2019

Β) Στο κεφάλαιο 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, παράγραφος «ΣΤΑΔΙΟ Γ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ»
• διαγραφή του υποκριτηρίου «Α.3 Επενδυτική Πολιτική» και επαναρίθμηση
• προσθήκη του υποκριτηρίου «Β.3 Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση της επιχείρησης μέσω του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου»

Γ) Στην παράγραφο «11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση» αντικατάσταση της φράσης «Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία (1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)» με τη φράση «Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.2 μετά την εκτέλεση αντίστοιχου επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Δ) την αντικατάσταση της παραγράφου 11.3.2 ως ακολούθως:
«11.3.2 Ενδιάμεσες καταβολές
Δύνανται να διενεργηθούν έως και 2 ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Οι ενδιάμεσες καταβολές καταβάλλονται από τη ΔιΑΠΠΔΕ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήσει η ΔιΑΠΠΔΕ, πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του αντίστοιχου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα ή εβδομήντα τοις εκατό αντίστοιχα επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.»

Ε) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
• διαγραφή του δικαιολογητικού «Έγγραφα τεκμηρίωσης επενδύσεων για τις πέντε τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα» και επαναρίθμηση
• στη φράση «Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) και Αναγγελία Πρόσληψης Προσωπικού για τις τρεις τελευταίες χρήσεις» προστίθεται η φράση «ή και βεβαίωση του λογιστή για το απασχολούμενο προσωπικό της επιχείρησης την τελευταία διετία σε ΕΜΕ, υπογεγραμμένο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης».

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης, καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
• Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
• Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000€

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο π/υ Δημόσιας Δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 9/4/2019
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 04/11/2019 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΔΕ010303

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (νέα έκδοση – να επισυνάπτεται με την πρόταση)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – 2019 (σε μορφή excel για χρήση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ