1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0408-1 και τίτλο:

«Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • κος ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλ. 2613613646) ή
  • κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (τηλ. 2613613645) ή dap@pde.gov.gr

Αντικείμενο τροποποίησης:

Α) την παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι την 30/9/2019

Β) την προσθήκη στην Υποκατ. Δαπάνης 3.3 Εκπαίδευση προσωπικού της φράσης «καθώς και των εταίρων»

Γ) την προσθήκη στο κεφ.14 «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» της πρόσκλησης, του εξής κειμένου :

  • «ιστ) Οι θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει  ο δικαιούχος στο κριτήριο «Γ. 2 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης» (υπολογιζόμενες σε ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας), δύναται να πιστοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε περίπτωση που οι θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει στο ως άνω κριτήριο (σε ανθρωπομήνες) ξεπερνούν σε χρονική διάρκεια το διάστημα ολοκλήρωσης του έργου, αυτές πρέπει να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση μη τήρησης τους επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις».

Δ) στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Προσθήκη της φράσης «Ο Συντελεστής Στάθμισης της Α ομάδας κριτηρίων είναι 40 %»

2) στο κριτήριο Α1 διόρθωση της φράσης «Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.6 είναι 40 %» σε «Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.1 είναι 40 %»

3) στο κριτήριο Α4 διόρθωση της φράσης «Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.3 είναι 10 %» σε Ο Συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου Α.4 είναι 10 %»

Ε) τη διαγραφή της παρακάτω φράσης στο Παράρτημα ΙΙΙ – Κατηγορία Δαπάνης 3 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» «Η επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας για ένα έτος μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος»

ΣΤ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Α’ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προσθήκη της σειράς «20. Φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3 κλπ.) της επιχείρησης καθώς και στοιχεία της υφιστάμενης απασχόλησης της επιχείρησης  (πίνακες προσωπικού ΑΠΔ κλπ) για τις τρεις κλεισμένες χρήσεις»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
  • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 6.205.279 €

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 21/5/2019
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 30/9/2019 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε040801

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕπΕκ-2019  (να επισυνάπτεται με την πρόταση)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιχειρηματική Εκκίνηση (σε μορφή excel για χρήση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ