2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  2η τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0408-1 και τίτλο:

«Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • κος ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλ. 2613613646) ή
  • κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (τηλ. 2613613645) ή dap@pde.gov.gr

Αντικείμενο τροποποίησης:

Α) την παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι την 04/11/2019
Β) στο κεφάλαιο 4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ την αντικατάσταση της παραγράφου Γ1 ως ακολούθως:
«Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
• Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
• Να μην έχουν παρέλθη πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης ….»
Γ) Στην παράγραφο «11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση» αντικατάσταση της φράσης «Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μία (1) φορά και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)» με τη φράση «Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.2 μετά την εκτέλεση αντίστοιχου επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
Δ) την αντικατάσταση της παραγράφου 11.3.2 ως ακολούθως:
«11.3.2 Ενδιάμεσες καταβολές
Δύνανται να διενεργηθούν έως και 2 ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Οι ενδιάμεσες καταβολές καταβάλλονται από τη ΔιΑΠΠΔΕ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήσει η ΔιΑΠΠΔΕ, πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του αντίστοιχου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα ή εβδομήντα τοις εκατό αντίστοιχα επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
  • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 6.205.279 €

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με ελάχιστο συνολικό π/υ 25.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 21/5/2019
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 04/11/2019 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε040801

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕπΕκ-2019  (να επισυνάπτεται με την πρόταση)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιχειρηματική Εκκίνηση (σε μορφή excel για χρήση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ