ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΤΠΑ)”(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-j και τίτλο:

“ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΤΠΑ)”

Η πρόσκληση αφορά στην κάλυψη των δαπανών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 200.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/3/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ