2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1-c και τίτλο:

«Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Στο πλαίσιο του έργου ενισχύονται οι υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση έξι (6) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε επιλεγμένους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η διευκόλυνση στην επικοινωνία και τη συνδιαλλαγή των μεταναστών,  αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με την Υπηρεσία, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία.
– Περιγραφή της περιοχής εφαρμογής της πρότασης (π.χ. πληθυσμός, είδος περιοχής, κλπ.)
Η επιλογή των δυνητικών δικαιούχων έγινε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Αριθμός νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Δήμο (εκτός αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας) ή/και
2. Ύπαρξη Κέντρου Φιλοξενίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ή/και
3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία σε διαμερίσματα

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 306.003,43€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 2/4/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης
  • Δήμος Πατρέων
  • Δήμος Αιγιάλειας
  • Δήμος Αγρινίου
  • Δήμος Πύργου
  • Δήμος Μεσολογγίου

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α.3625