ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1-c και τίτλο:

«Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση έξι (6) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε επιλεγμένους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η διευκόλυνση στην επικοινωνία και τη συνδιαλλαγή των μεταναστών, αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με την Υπηρεσία, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 306.003,43€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 2/4/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/5/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ Βαθμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Α.3625