ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην Πρόσκληση με κωδικό 510α11α_4 και τίτλο:

«Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα Έργα)»

Η πρόσκληση αφορά την κατηγορία δράσεων όπου περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και αναφέρονται στην αναβάθμιση και υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στα σχολικά συγκροτήματα της Περιφέρειας αλλά και στην συμπλήρωση του σχετικού εξοπλισμού.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 8.000.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/4/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΙ Περιφέρειας Δ. Ελλάδας
  • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_510a11a_4