ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Παρακάτω φαίνονται τα στοιχεία των τροποποιήσεων των ενταγμένων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ