ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το υποέργο Νο 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ»

της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με την υπ’  αριθ. 1827/12-5-2016   απόφαση ένταξης  και έχει λάβει κωδικό MIS 5000951 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ ΕΠ0011 κωδικός ΕΠ00110023.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης:
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (ΟΠΣ5094981) με τη διαδικασία επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

2021-05-06 2153 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»”

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ RIS3

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα ενημερώνει για την τροποποίηση των προσκλήσεων που αφορούν έργα RIS3 στα παρακάτω σημεία:

I. Τεχνική παρακολούθηση:

η φράση «το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ σε φυσική μορφή.» αντικαθίσταται με τη φράση «το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλεται στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ σε φυσική μορφή, υπό μορφή ψηφιοποιημένου αρχείου καταχωρισμένου σε CD ασφαλείας, χωρίς δυνατότητας επανεγγραφής.»

II. Χρονική παράταση:

προστίθεται η φράση «Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ δύναται να εγκρίνει επιπλέον χρονική παράταση στην υλοποίηση των έργων και, συνεκτιμώντας τις κατά περίσταση ιδιαίτερες συνθήκες και σε συνεννόηση με τους δικαιούχους μπορεί να εξετάσει κατά περίσταση σχετικά αιτήματα. Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον Συντονιστή της εκάστοτε πράξης, ο οποίος έχει και την ευθύνη να αποστείλει έγγραφο τεκμηρίωσης προς την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ το οποίο θα περιλαμβάνει:
1. αναλυτική καταγραφή των λόγων καθυστέρησης στην υλοποίηση των επιμέρους ενοτήτων εργασιών
2. εκτιμήσεις για την ασφαλή ολοκλήρωση της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες συνθήκες (σ.σ. διασφάλιση ότι παρά τους όποιους περαιτέρω περιορισμούς, η Σύμπραξη θα είναι πλέον σε θέση να ανταπεξέλθει)
3. νέα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

ακολουθούν οι επιμέρους αποφάσεις τροποποίησης:

  1. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
  2. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ
  3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  5. Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  6. Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV: 34114400-3

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει ανοικτό, κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για ΥΠΟΕΡΓΟ : Προμήθεια λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – οικοτροφείων του εργαστηριού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο, προϋπολογισμού 80.645,16 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24% , της ΠΡΑΞΗΣ: «Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείων του Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα  στο Αγρίνιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 379/24-01-2019 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και με  κωδικό MIS 5033223.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Ειδική Έρευνα Κοινού στον πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτά»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Ειδική Έρευνα Κοινού στον πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτά» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβούλευση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανοικτή διαβούλευσης για φορείς και πολίτες.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού και τις προτεραιότητες της περιόδου 2021-2027, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για τη νέα περίοδο.

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της διαβούλευσης:

pde.espa2127.gr

Το κείμενο βασικού σχεδιασμού (concept paper)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 23-04-21 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2021.

 

Ημερίδα διαβούλευσης Παρασκευή 23/04/2021 για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανοικτή ημερίδα διαβούλευσης για φορείς και πολίτες.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού και τις προτεραιότητες της περιόδου 2021-2027, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για τη νέα περίοδο.

Μπορείτε να συμμετέχετε διαδικτυακά στην ημερίδα που διοργανώνεται την Παρασκευή 23 Απριλίου (ώρα έναρξης 9:30), όπου θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των στόχων της Περιφέρειας και συζήτηση με φορείς και πολίτες.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της ημερίδας είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας στον κατάλογο ομιλητών χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο:

Πατήστε εδώ για εγγραφή στον κατάλογο ομιλητών

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της διαβούλευσης: pde.espa2127.gr

Το κείμενο βασικού σχεδιασμού (concept paper)

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2021.

Πρόσκληση Περιφερειάρχη για διαδικτυακή διαβούλευση της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ