ΝΕΟ: Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το συγκεντρωτικό πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων

ΝΕΟ: Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Νέων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο ΕΦΔ (ΔιΑΠΠΔΕ) ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των Νέων Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων

2η έκδοση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εγκρίθηκε η 2η έκδοση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η ΣΕΑΠ- ΣυΜεΔΕ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Με την παρούσα ανακοίνωση, με ημερομηνία 4/2/2021, γίνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 10.5 της σχετικής αναλυτικής πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή η 11/2/2021.

Απόφαση Ένταξης Πράξεων

Απόφαση Απόρριψης Προτάσεων

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης μονάδων Β1 & Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Σύναψης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης μονάδων Β1 & Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»

Έναρξη υποβολής προσφορών : 02-02-2021

Λήξη υποβολής προσφορών :     22-02-2021

 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποτελέσματα Πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες επιχειρήσεις ότι κατόπιν της έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης  των προτάσεων για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», θα ακολουθήσει η απόφαση ένταξης ή απόρριψης της πρότασής τους.

Κάθε υποψήφια επιχείρηση θα λάβει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε στη φόρμα υποβολής της πρότασής της στο ΠΣΚΕ και θα έχει τη δυνατότητα εισερχόμενη στο ΠΣΚΕ να ενημερωθεί για την αιτιολόγηση της αξιολόγησής της πρότασής της .

Σύμφωνα και με τη σχετική πρόσκληση μετά την ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων ένταξης ή απόρριψης στο ιστότοπο www.dytikiellada.gr, οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) μέσω του ΠΣΚΕ εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Επικαιροποίηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 7 της υπ. αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί τον κατάλογο.  Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον συγκεκριμένο κατάλογο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μέχρι 31/01/2021 αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων
  2. ΤΕΥΔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο ΕΦΔ (ΔιΑΠΠΔΕ) ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

 

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ», (MIS 5073742) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ