ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό  ΠΔΕ0103-1 και τίτλο:

“Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”

με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 1/10/2018

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020″

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 (ε) του Ν. 4314/2014

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ προσκαλεί τον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας» (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας,  για   την   επιλογή του ως Ενδιάμεσος  Φορέα  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020»  σύμφωνα  με το  άρθρο  13  παρ.  7  (ε)  του  Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦ∆ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020», υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του Ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ανώτατου προϋπολογισμού δημόσιας Δαπάνης 35 εκατ. €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, θεσμικά κείμενα.

Ο προσκαλούμενος Φορέας θα πρέπει να υποβάλει εντός τριών (3) μηνών φάκελο υποψηφιότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΦ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ RIS3

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν τη σχετική ιστοσελίδα της πρόσκλησης για ενδεχόμενες τροποποίησεις των προκηρύξεων.

Στα πλαίσια της διενέργειας των τρεχόντων προκηρύξεων ερευνητικών έργων για τους τομείς της RIS3 “ΤΠΕ”, “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ” και “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”, διευκρινίζεται ότι: Συνεχίστε την ανάγνωση “ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ RIS3”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτά»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτά» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020

Απόφαση ένταξης των πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας.

ΠΑΑ 2014_2020_ ΔΡΑΣΗ 4.3.4_ΑΔΑ 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.4. ΤΟΥ ΠΑΑ

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Προτάσεων της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (γ) του Ν. 4314/2014

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ προσκαλεί τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας,  για   την   επιλογή της ως Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020»  σύμφωνα  με το  άρθρο  13  παρ.  5  (γ)  του  Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦ∆ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020», υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του Ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ανώτατου προϋπολογισμού δημόσιας Δαπάνης 40 εκατ. €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, θεσμικά κείμενα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΦ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α.

Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος δημοσιοποιεί τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ