ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκρισης του συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με την στρατηγική ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Απόφαση έγκρισης του συγκεντρωτικού πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων συμβατών με την στρατηγική ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό πρόσκλησης ΠΔΕ0408-1.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ»

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005296 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πατρέων για την πράξη «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5034533

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος διαχείρισης ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης, προϋπολογισμού 137.096,77 € (πλέον ΦΠΑ 24%), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5037514

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19

Προκειμένου να στηριχθούν με ταχύτητα και ευελιξία επαγγελματίες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19 αξιοποιούνται πόροι του ΕΣΠΑ για επιδότηση τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, για αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Επίσης, δημιουργούνται ευέλικτα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως είναι η δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ με επιδότηση των τόκων για δύο χρόνια, αλλά και η παροχή δανείου για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ.

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας λόγω της Πανδημίας Covid-19: https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ”

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρόσκλησης “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τη Δευτέρα 11/5/2020 και ώρα 12:00.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS (για αυτούς που δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει τη σχετική εφαρμογή στον υπολογιστή τους υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέσω φυλλομετρητή-browser, ενώ οι μη χρήστες του OFFICE365 θα συμμετέχουν ως guests συμπληρώνοντας μόνο το ονοματεπώνυμό τους). Οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης θα καταγραφούν.

Μετά από σύντομη παρουσίαση της δράσης (στόχοι, διαδικασίες, δαπάνες, κριτήρια αξιολόγησης κλπ.), θα ακολουθήσει συζήτηση για τυχόν προτάσεις βελτίωσης της υπό σύνταξη πρόσκλησης.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

Join Microsoft Teams Meeting

+30 21 1198 6285   (Αστική Χρέωση) Conference ID: 163 189 864#

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», (MIS 5060721) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027», (MIS 5060901) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, προϋπολογισμού 235.000 € (πλέον ΦΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με κωδικό MIS 5043150

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ