Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΔΙΟΡΘΩΣΗ Βοηθητικού αρχείου Επιβεβαίωσης Π/Υ

Ανακοινώνεται ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν αναθεωρημένο το βοηθητικό αρχείο excel για τον προέλεγχο της επιβεβαίωσης του Π/Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗv2

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Υποδομές στον τομέα της υγείας»

Ανακοινώνεται η 1η τροποποίηση για την Πρόσκληση με κωδικό 9.a.1.1-b και τίτλο:

«Υποδομές στον τομέα της υγείας»

Συνεχίστε την ανάγνωση “1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Υποδομές στον τομέα της υγείας»”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό ΠΔΕ0101B-2  και τίτλο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό  ΠΔΕ0103-1 και τίτλο:

“Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”

με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 1/10/2018

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020″

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 (ε) του Ν. 4314/2014

Η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ προσκαλεί τον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας» (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας,  για   την   επιλογή του ως Ενδιάμεσος  Φορέα  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020»  σύμφωνα  με το  άρθρο  13  παρ.  7  (ε)  του  Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦ∆ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014  –  2020», υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του Ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ανώτατου προϋπολογισμού δημόσιας Δαπάνης 35 εκατ. €, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, θεσμικά κείμενα.

Ο προσκαλούμενος Φορέας θα πρέπει να υποβάλει εντός τριών (3) μηνών φάκελο υποψηφιότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΦ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ RIS3

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγχουν τη σχετική ιστοσελίδα της πρόσκλησης για ενδεχόμενες τροποποίησεις των προκηρύξεων.

Στα πλαίσια της διενέργειας των τρεχόντων προκηρύξεων ερευνητικών έργων για τους τομείς της RIS3 “ΤΠΕ”, “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ” και “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”, διευκρινίζεται ότι: Συνεχίστε την ανάγνωση “ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ RIS3”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτά»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Ειδική Έρευνα Κοινού στο πληθυσμό των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη καταγραφή του βαθμού γνώσης της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 καθώς και της στάσης του πληθυσμού απέναντι σε αυτά» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020

Απόφαση ένταξης των πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τη δράση 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας.

ΠΑΑ 2014_2020_ ΔΡΑΣΗ 4.3.4_ΑΔΑ 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ