Αποτελέσματα Πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες επιχειρήσεις ότι κατόπιν της έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης  των προτάσεων για τη δράση 1.δε.9 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», θα ακολουθήσει η απόφαση ένταξης ή απόρριψης της πρότασής τους.

Κάθε υποψήφια επιχείρηση θα λάβει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε στη φόρμα υποβολής της πρότασής της στο ΠΣΚΕ και θα έχει τη δυνατότητα εισερχόμενη στο ΠΣΚΕ να ενημερωθεί για την αιτιολόγηση της αξιολόγησής της πρότασής της .

Σύμφωνα και με τη σχετική πρόσκληση μετά την ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων ένταξης ή απόρριψης στο ιστότοπο www.dytikiellada.gr, οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) μέσω του ΠΣΚΕ εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Επικαιροποίηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 7 της υπ. αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί τον κατάλογο.  Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον συγκεκριμένο κατάλογο.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μέχρι 31/01/2021 αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων
  2. ΤΕΥΔ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο ΕΦΔ (ΔιΑΠΠΔΕ) ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

 

Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ», (MIS 5073742) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της
πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ», (MIS 5074693) με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συγκεντρωτικός πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρόσκλησης «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

 

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ο συγκεντρωτικός πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.6 «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα λάβουν από τον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) την αναλυτική αξιολόγηση των προτάσεων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην πρότασή τους στο ΠΣΚΕ.

Απόφαση έγκρισης προσωρινών αποτελεσμάτων

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση στις 12/10/2020 20:00 για την πρόσκληση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα»

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ως  Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης δράσεων επιχειρηματικότητας  του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με θέμα:

Παρουσίαση της Δράσης

 «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα»

Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 20:00 (μέσω τηλε-διάσκεψης)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά μέσω livestreaming (YouTube, Facebook) και να υποβάλλετε ερωτήσεις μέσω chat, στους παρακάτω συνδέσμους YouTube Facebook.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην τηλεδιάσκεψη να δηλώσουν συμμετοχή ΕΔΩ.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 12 μ.μ.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο ΕΦΔ (ΔιΑΠΠΔΕ) ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων  της πρόσκλησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

 

Απόφαση έγκρισης προσωρινών αποτελεσμάτων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο»

Τροποποίηση της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε περιφερειακό επίπεδο» με Κωδικό ΟΠΣ 5000731 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ