Κωδικός Πράξης 5000429: Κατασκευή 16ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών