Ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 77 πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τροποποίηση 2 πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 77 πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τροποποίηση 2 πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

  1. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης  με την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 55 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και την αύξηση του π/υ 2 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 4410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis)
  2. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης  με την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 13 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 4410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
  3. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης  με την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 1 Πράξης  Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 4556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» , με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis)
  4. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 2 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis)
  5. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 1 Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
  6. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 3 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού» με Κωδικό ΟΠΣ 4554 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis)
  7. Ένταξη 1 Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού» με Κωδικό ΟΠΣ 4554 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
  8. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης  για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 1 Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis)