Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων που αφορούν τις Στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ στο ΕΠ “Δυτική Ελλάδα 2014- 2020″» με Κωδικό ΟΠΣ 5180522 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων που αφορούν τις Στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ στο ΕΠ “Δυτική Ελλάδα 2014-2020″» με Κωδικό ΟΠΣ 5180522 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ