Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5130642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5130642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ