Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000420 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ω0Υ27Λ6-ΠΦΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ