Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ»

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ