Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Αμφιλοχίας»

Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Αμφιλοχίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000427 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Scroll to Top