Ένταξη της Πράξης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027» με  Κωδικό ΟΠΣ 5130701 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ