Ένταξη της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ – ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΚΑΙ Γ ΤΟΜΕΩΝ»

Ένταξη της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ – ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΚΑΙ Γ ΤΟΜΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ