Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001499
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Scroll to Top