Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001808 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ