Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Scroll to Top