Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝAΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) “ΑΜΕΑ ΜΑΧΗΤΕΣ”»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝAΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) “ΑΜΕΑ ΜΑΧΗΤΕΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002061
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ