Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002065  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ