Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002107 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ