Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ